სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი Ulkar Kimya

სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი Ulkar Kimya
კომპანია «UlkarKimya» ჰოლდინგ «Ulkar»-ის სააქციო საზოგადოებაა, დაფუძნებულია თეკირდაგის ოლქის ჩერკეზკოის ორგანიზებულ სამრეწველო ზონაში, რომელიც სპეციალიზდება ფარმაცევტულად აქტიური ნივთიერებების და გარსიანი მიკროპელეტის წარმოებაზე. თანამედროვე ინფრასტრუქტურის კომპანია «UlkarKimya»-მ 2018 წლის ბოლოს მიიღო სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის სტატუსი, დამტკიცებული მრეწველობის სამინისტროს მიერ.

სამეცნიერო-კვლევითი ცენრტის UlkarKimya ლაბორატორიები შეიქმნა გენერიული ფარმაცევტული ნედლეულის შემუშავებისთვის 15 ადამიანისგან შემდგარი სამასწავლებლო შემადგენლობით. ლაბორატორიაში ტარდება საპატენტო კვლევები, პროცესის შემუშავება და ანალიტიკური მეთოდების ვალიდაცია, პროდუქციის მასტერ-ფაილების მომზადება და ხორციელდება მისი გადაცემა სამრეწველო წარმოებაში. ცოტა ხნის წინ შემუშავებული გენერიულად აქტიური ნივთიერების ტექნოლოგიური გაუმჯობესებები დაპროექტებულია ლაბორატორიული მასშტაბით, ხოლო შემდეგ გადატანილია კომერციული წარმოების ეტაპში. გარდა ამისა, ლაბორატორია თანამშრომლობს უცხოელ პარტნიორებთან წარმოების ადგილობრივი პროექტების შემუშავებასა და ტექნოლოგიების გადაცემაში ადგილობრივი წარმოების გასაზრდელად და საზღვარგარეთის ქვეყნებზე დამოკიდებულების შესამცირებლად. ამ ლაბორატორიების კიდევ ერთ მიზანს წარმოადგენს პროცესების ოპტიმიზაცია, რომლებიც მუდმივად ამაღლებს წარმოების ეფექტურობას, უფრო ეფექტურად აფასებს რა ჩვენი ქვეყნის რესურსებს.